ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านอาชีพ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อก่อให้เกิดการสร้างงาน รายได้

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการส่งเสริมสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพภายใต้แนวคิด “คิด ผลิต ขาย”

ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด

 
อาคาร 3 ชั้นของศูนย์ฯ แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้แก่ 

  


ชั้น 
ลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 

– จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและฝึกอบรมด้านอาชีพ เช่น ทอผ้า เครื่องเงิน จักสาน


ชั้น 
ห้องทรงงาน

 

ห้องทรงงาน นิทรรศการเฉลิมพรเกียรติ และการจัดแสดงผลการดำเนินงานโครงการในพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชั้น พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์


– พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ 
ชาติพันธุ์ ได้แก่ ลีซู ลาหู่ ม้ง ละว้า ไทใหญ่ และกะเหรี่ยง
 
โดยมีการนำศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจัดแสดง
 
เช่น การจำลองวิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และการจัดแสดงบ้านจำลอง

ของ
ชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์

 
ฝึกอบรมงานศิลปะหัตถกรรม

ตรงกับความต้องการของกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ เช่น ผ้าไหม งานหวาย ช่างเงิน ช่างทอง และจักสาน

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์

เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสำหรับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

 

ส่งเสริมการตลาด

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ และส่งเสริมโอกาสในการออกงานแสดงสินค้าเพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขาย

 
ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 128/2 ถนนขุมลุมประพาส อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

วันเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันเสาร์

เวลาปิดทำการ : 08.00 – 16.30 .

โทร : +66 5361 1244 

Facebook : ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

www.maehongsonarts.com

 

 

Visitors: 2,836